LOVSKA DRUŽINA VELIKE LAŠČE

IF

Občni zbor

Lovska družina Velike Lašče trenutno šteje 54 članov, od tega enega pripravnika ter tri častne člane. Povprečna starost naših članov znaša 58 let.

Temeljna dejavnost družine ostaja trajnostno upravljanje z divjadjo ter predvsem varstvo prostoživečih živali ter njihovega življenskega okolja.

Lovska družina Velike Lašče  je koncesionar za opravljanje nalog s področja trajnostnega upravljanja z divjadjo na področju lovišča Velike Lašče.

Naloge zajemajo:

 • izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo divjadi in življenjskega okolja ter ukrepov za ohranjanje in izboljševanje življenjskih razmer za divjad;
 • izvajanje načrtovanega odvzema divjadi v skladu z načrti upravljanja z divjadjo ter izvajanje odstrela bolne ali poškodovane divjadi;
 • sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in dostavljanje poginule divjadi v veterinarski pregled; .
 • vodenje predpisanih evidenc o uplenjeni in najdeni poginuli divjadi;
 • zbiranje podatkov o divjadi in njenih odnosih z življenjskim okoljem po določeni metodologiji monitoringa;
 • izvajanje načrtovanih ukrepov za preprečevanje škode od divjadi in na divjadi;
 • ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi;
 • zagotavljanje povračila škod od divjadi lastnikom ali uporabnikom zemljišč;
 • skrb za usposabljanje lovcev;
 • komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo;
 • izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko čuvajska služba;
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in lovstvom;
 • izvajanje praktičnega dela lovskega izpita, kadar je to potrebno;
 • izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer vseh vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave;
 • poseganje v populacije prosto živečih vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja varstva zavarovanih vrst in na način lova, ki ga določa zakon, ki ureja divjad in lovstvo.

Aktivno delujemo na povezovanju s sosednjimi lovskimi družinami, predvsem v obliki skupnih lovov. Vsako drugo leto tako organiziramo skupni lov z LD Mokrc, LD Velike Poljane, LD Sodražica ter LD Martin Krpan – Bloke. Tradicionalni je prav tako postal tudi skupni lov štirih družin, ki se vsako leto izvaja skupaj z LD Sodražica, LD Martin Krpan – Bloke ter LD Loški potok.

IMG_1254

Po delovni akciji

V domačem okolju se člani trudimo po najboljših močeh sodelovati s kmeti, gozdarji in lokalnim prebivalstvom. Aktivno sodelujemo na prireditvah, povezanih z naravo, okoljem ali divjadjo. Posebej smo veseli dobrega sodelovanja z OŠ Velike Lašče in vrtcem Sončni žarek. Ravno v namen aktivnega sodelovanja z mladimi smo pripravili Lovsko učno pot, kot nov pristop k izobraževanju šolske mladine in približevanju narave in lovstva našim otrokom.

IF

Občni zbor

LD Velike Lašče poskuša tudi čim bolj aktivno sodelovati v raziskovalnih projektih, povezanih z divjadjo in zavarovanimi vrstami. V okviru projekta telemetričnega spremljanja medvedov (Biotehniška fakulteta, Zavod za gozdove, LZS) smo strokovnjakom omogočili odlov medveda Nejca, ki je bil opremljen z GPS/GSM ovratnico. Sodelovali smo tudi pri projektu proučevanja ultrazvočnih odvračalnih sredstev za zmanjševanje trkov vozil z velikimi sesalci (DRSC, ERIco d.o.o.). Na področju izobraževanja o sobivanju in gospodarjenju z rjavim medvedom sodelujemo s strokovnjaki za velike zveri iz Italije in Švice. V Velikih Laščah je tako potekalo snemanje dela reportaže o sobivanju z medvedom, ki jo je pripravila nemška televizija PRO7 ter kasneje še francoska televizija France3.

Člani LD Velike Lašče si bomo tudi v prihodnje prizadevali za čim večjo pestrost prostoživečih vrst v našem okolju, za izboljšanje njihovih življenskih razmer in za varovanje njihovega življenskega okolja.