Prijava škode

 SPLOŠNO O ODŠKODNINAH

 • Divjad so lovne vrste prostoživečih živali, določene v Uredbi o določitvi divjadi in lovnih dob (divji prašič, jelenjad, srnjad, lisica, kune, zajec, siva vrana, …)
 • Zavarovane vrste so zavarovane prostoživeče vrste, določene z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (rjavi medved, volk, ris, vse ptice, razen vrane, srake in šoje).
 • Nelovne površine so vse površine, kjer je lov prepovedan: naselja, zaselki, ograjeni vrtovi in nasadi, ….
 • Za škodo, ki jo povzroči divjad na lovnih površinah, so odškodninsko odgovorni upravljalci lovišč – lovske družine.
 • Za škodo, ki jo povzroči divjad na nelovnih površinah, je odškodninsko odgovorna Republika Slovenija.
 • Za škodo, ki jo povzročijo zavarovane vrste, je odškodninsko odgovorna Republika Slovenija.

KONTAKTNE OSEBE LD VELIKE LAŠČE

POSTOPEK PRIJAVE ŠKODE (Zakon o divjadi in lovstvu (Ur.l.RS št. 16/2004), 56. člen)

DIVJAD – LOVNE VRSTE NA LOVNIH POVRŠINAH

 • Oškodovanec mora škodo pisno prijaviti lovski družini v 3 dneh, ko je škodo opazil.

Prijava škode od divjadi – pdf

Prijava škode od divjadi – doc

 • V 8 dneh od prijave škode se morata oškodovanec in upravljalec lovišča – lovska družina sporazumeti o višini škode.
 • Če do sporazuma ne pride, lahko oškodovanec pisno prijavi škodo Komisiji v svojem lovsko upravljalskem območju.
 • Komisija mora škodo oceniti najkasneje v 15 dneh.
 • Če tudi na podlagi ocene komisije do sporazuma ne pride, lahko oškodovanec vloži tožbo pri pristojnem sodišču.

DIVJAD – LOVNE VRSTE NA NELOVNIH POVRŠINAH

 • Oškodovanec mora škodo pisno prijaviti Območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije  v 3 dneh, ko je škodo opazil.
 • V 8 dneh od prijave škode se morata oškodovanec in Zavod za gozdove sporazumeti o višini škode.
 • Če do sporazuma ne pride, lahko oškodovanec pisno prijavi škodo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 • Če tudi na podlagi ocene Ministrstva do sporazuma ne pride, lahko oškodovanec vloži tožbo pri pristojnem sodišču.

ZAVAROVANE VRSTE

 • Oškodovanec mora škodo pisno prijaviti Območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije  v 3 dneh, ko je škodo opazil.
 • V 2 dneh od prijave škode mora Zavod za gozdove opraviti ogled, napisati zapisnik in v 8 dneh pripraviti sporazum o višini škode.
 • Če do sporazuma ne pride, lahko oškodovanec v 30 dneh od nastanka škode pisno prijavi škodo Agenciji RS za okolje.
 • Če tudi na podlagi ocene Agencije RS za okolje do sporazuma ne pride, lahko oškodovanec vloži tožbo pri pristojnem sodišču.